In Stock

Slavol 1/1

700,00 рсд

SASTAV:Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

AZOTOFIKSATORE – bakterije koje obavljaju proces azotofiksacije odnosno atmosferski azota (kojeg u atmosferi ima oko 78%) prevode u pristupačne oblike koje na korenovom sistemu direktno snabdevaju biljke azotom
FOSFOMINERALIZATORE – bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora (koja čine od 50 – 80% fosfora u zemljištu) i prevode ih u pristupačan oblik (P2O5). Ove bakterije imaju sposobnost vezivanja za korenov sistem gde direktno snabdevaju biljke pristupačnm fosforom.
REGULATORE RASTA – AUKSINE. Auksinska aktivnost odgovara aktivnosti indol – 3- sirćetne kiseline (IAA).

Kategorija: